In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Otoczmy Troską Życie

Polski model
„wychowania do życia w rodzinie”
przynosi dobre rezultaty

Porównanie sytuacji zdrowotnej
w wybranych krajach

Trzy rodzaje edukacji seksualnej

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy główne rodzaje wychowania seksualnego:

 1. wychowanie do czystości – abstynencji seksualnej (abstinence−only education, chastity education)
 2. biologiczną edukację seksualną (biological sex education)
 3. złożoną edukację seksualną zawierającą oba powyższe podejścia (comprehensive sex education).

W Europie zachodniej panuje permisywna seksedukacja typu B lub C, która prowadzi do wielu niepożądanych zjawisk wśród młodych ludzi (a także i starszych pokoleń): wzrostu zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, zabijania poczętych dzieci i rodzenia dzieci przez młodociane matki.

W Polsce dzięki wprowadzeniu za czasów rządu AWS „wychowania do życia w rodzinie”, które można zaklasyfikować jako edukację seksualną typu A, mamy dobrą sytuację, co nie oznacza, że realizowane dzisiaj programy nie mają być udoskonalane, a praktyczna ich realizacja przez nauczycieli ulepszona.

Wielkim błędem byłoby wprowadzenie w Polsce seksedukacji typu B i C (co zrealizowano np. w Wielkiej Brytanii i Szwecji), gdyż skutkuje to fatalnymi rezultatami wśród młodzieży.

W tabeli 1 podano liczby zarejestrowanych aborcji w wymienionych krajach, nie uwzględniają one jednak aborcji dokonywanych w tzw. podziemiu. Podziemie aborcyjne w Polsce szacowane jest na 7 tys. do 14 tys. przerwań ciąży rocznie; zjawisko podziemia aborcyjnego występuje także w pozostałych krajach, ale z uwagi na „legalność” aborcji ma relatywnie mniejszą skalę (wg szacunków organizacji międzynarodowych, liczba podziemnych aborcji wynosi od 1,5 do 5% w stosunku do liczby urodzeń).

Trzeba podkreślić, że liczby aborcji podane w tej tabeli nie obejmują aborcji wywołanych wczesnoporonną tzw. pigułką „dzień po” i wczesnoporonną pigułką RU 486, które to środki niszczące życie ludzkie na najwcześniejszym etapie rozwoju są prawnie dopuszczalne i są, niestety, stosowane we wszystkich wymienionych krajach, za wyjątkiem Polski.

Dane w tabeli 2 jednoznacznie wykazują, że prowadzone od wielu lat w Polsce wychowanie prorodzinne (edukacja seksualna typu A) daje najlepsze wyniki; wskaźniki aborcji wśród nieletnich są u nas tak niskie, że nie mieszczą się nawet w dolnych granicach dokładności opracowania (0,00) a wskaźniki sumaryczne aborcji u kobiet w wieku reprodukcyjnym są w Polsce 200 do 600 razy niższe niż u kobiet w porównywanych krajach zachodnich.

Informacje z tej tabeli wskazują, że w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową: kiły, rzeżączki, chlamydiozy oraz HIV/AIDS sytuacja w Polsce jest zdecydowanie najlepsza; a niektóre wskaźniki zachorowalności mamy nawet 300 razy niższe niż w omawianych krajach zachodnich.

Źródła danych

 1. Dane za: UN Demographic Yearbook 2004 – http://unstats. un. org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2. htm
 2. Dane za: UN Demographic Yearbook 2004, USA: za 2003, Guttmacher Institute, Estimates of US Abortion Incidence 2001−2003, August 2006
 3. Dane za: UN Demographic Yearbook 2004
 4. Dane za UN Demographic Yearbook 2004, dane za 2004
 5. Dane za UN Demographic Yearbook 2004
 6. Dane za UN Demographic Yearbook 2004
 7. Dane za UN Demographic Yearbook 2004
 8. Dane za 2002, ostatnie dostępne
 9. Dane za 2002, ostatnie dostępne
 10. Dane za 2003, ostatnie dostępne
 11. Dane za 2002, National Center for Health Statistics, http: //www. cdc. gov/nchs/products/pubs/pubd/hestats/teen−preg1990−2002/teenpreg1990-2002. htm
 12. Dane za 2005, za Census Bureau http: //www.census.gov/prod/www/statistical-abstract. html
 13. Dane za 2001, ostatnie dostępne
 14. Dane za 2001, ostatnie dostępne
 15. WHO, Regional Office for Europę, 2007 http://data.euro.who.int/cisid/?TablD=115429
 16. WHO, Regional Office for Europę, 2007
 17. WHO, Regional Office for Europę, 2007
 18. UNAIDS 2004 Report on the Global AIDS Epidemie, July 2004
 19. CDC, Trends in Reportable Sexually Transmitted Diseases in the United States, 2005
 20. CDC, op. cit.
 21. CDC, op. cit.