In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Grupy Duszpasterskie

Bractwo św. Józefa

Rektor Bractwa Świętego Józefa - Ks. Prałat Jacek Plota
Prezes Bractwa - Marian Sadowski
Zastępca Prezesa - Krzysztof Jarczewski
Sekretarz - Witold Woźniak
Skarbnik - jacek Montelatic
Spotkania - III środa miesiąca

Program spotkań:
17.35 - Modlitwa przed Cudownym Obrazem św. Józefa
18.00 - Msza Święta z Nowenną do św. Józefa
19.00 - Spotkanie formacyjne w Oratorium

Przyjęcie nowych członków do Bractwa św. Józefa - co roku 18 marca, w przededniu Uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP

br1

Dekret Erekcyjny
Bractwa Świętego Józefa w Kaliszu

Kalisz, 19 marca 1999 roku

Ojciec Święty Jan Paweł II we wprowadzeniu do ogłoszonej w 1989 roku Adhortacji Apostolskiej Redemptoris Custos - o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła napisał:

"W setną rocznicę ogłoszenia Encykliki Quamquam pluries papieża Leona XIII i w duchu wielowiekowego kultu św. Józefa pragnę poddać wam pod rozwagę, drodzy Bracia i Siostry, kilka refleksji o człowieku, któremu Bóg powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami. Z radością spełniam ten pasterski obowiązek pragnąc, aby wszyscy żywili coraz większe nabożeństwo do Patrona Kościoła powszechnego i miłość do Odkupiciela, któremu on tak przykładnie służył.

Dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii zbawienia."

Z kolei osiem lat później, podczas homilii wygłoszonej 4 czerwca 1997 roku w Kaliszu Ojciec Święty zwrócił się do nas z apelem: "Wsparci przykładem i opieką św. Józefa dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłosci, życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem."

Realizując wskazania zawarte w nauczaniu papieskim oraz pamiętając, że w dawnych wiekach przy kaliskim Sanktuarium św. Józefa funkcjonowała Konfederacja św. Józefa, założona przez ks. Stanisława Józefa Kłossowskiego w 1766 roku i zatwierdzone przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Władysława Łubieńskiego, do której należało wiele osób "...godnością Króleweską, Biskupią, Kapłańską, Senatorską, Szlachetną zaszczyconych...", ustanawiam religijną wspólnotę - Bractwo Świętego Józefa.

Bractwo ma swoją siedzibę przy Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i winno działać zgodnie z kanonem 298 & 2 i kanonem 312 & 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz załączonym do niniejszego dekretu Statutem Bractwa, który w oparciu o kanon 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatrwiedzam.

Niech realizowanie celów okreslonych przez Statut Bractwa, podejmowanych w oparciu o przykład życia św. Józefa, prowadzi do wzrostu świętości tych, którzy czynnie włączą się w działalność Bractwa oraz przyniesie wiele dobra Kościołowi powszechnemu.

Wszystkim członkom Bractwa św. Józefa w Kaliszu z serca błogosławię.

+ Stanisław Napierała, Biskup Kaliski

Statut Bractwa Świętego Józefa w Kaliszu

Podstawowe cele Bractwa

 1. Oddawanie czci św. Józefowi i stałe rozwijanie kultu św. Józefa.
 2. Dążenie do rozwoju życia wewnętrznego oraz pogłębianie wiedzy religijnej ze szczególnym uwzględnieniem postaci św. Józefa, dziejów kultu tegoż Świętego oraz działalności i dokonań Studium Józefologicznego.
 3. Propagowanie postaci św. Józefa jako wzoru do naśladowania w nadchodzącym nowym tysiącleciu.
 4. Zdobywanie i przekazywanie wiedzy na temat społecznej nauki Kościoła.
 5. Wspieranie Kościoła w wychowaniu dzieci i młodzieży według zasad morlaności chrześcijańskiej.
 6. Obrona godności człowieka i życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
 7. Niesienie pomocy ludziom przeżywającym kryzysy morlane i znajdującym się w trudnosciach materialnych.
 8. Opieka modlitewna szczegółnie nad ludźmi pracy, chorymi i umierającymi oraz tymi, którzy poświęcili się życiu konsekrowanemu.
 9. Troska o Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, które w Diecezji Kaliskiej jest centralnym miejscem kultu Patrona Bractwa.

Członkowie Bractwa

 1. Członkiem Bractwa może zostać każdy katolik żyjący według zasad wiary.
 2. Za zezwoleniem Biskupa Kaliskiego do Bractwa może być przyjęty chrześcijanin niekatolik, który pragnie realizować cele Bractwa.
 3. Każdy nowoprzyjęty członek Bractwa odmawia akt ofiarowania siebie św. Józefowi, otrzymuje pamiątkowy dyplom potwierdzający przynależność do Bractwa i zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Organizacja Bractwa

 1. Bractwo podlega jurysdykcji Biskupa Kaliskiego.
 2. Z ramienia Biskupa Kaliskiego opiekę nad Bractwem sprawuje - jako Rektor Bractwa - Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
 3. Zwyczajne walne zgromadzenie Bractwa odbywa się raz w roku i może być złączone z obchodami ku czci św. Józefa.
 4. Nadzwyczajne zgromadzenie Bractwa zwoływane jest przez Biskupa Kaliskiego lub odbywa się za Jego zezwoleniem na wniosek Kapituły Bractwa.
 5. Wspólnotą bracką kieruje Kapituła Bractwa wybierana na okres czterech lat przez zgromadzenie Bractwa zwykłą większością głosów.
 6. W skład Kapituły wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.
 7. Członków-założycieli Bractwa przyjmuje w szeregi Bractwa Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
 8. Kandydaci na członków Bractwa winni być rekomendowani przez dwóch członków Bractwa, a decyjzę o ich przyjęciu do Bractwa podejmuje Rektor Bractwa wraz z Kapitułą Bractwa.
 9. Podczas ważnych uroczystości religijnych członkowie Bractwa noszą stroje brackie (płaszcz z czapką i medal bracki).
 10. Działalność Bractwa dokumentowana jest stosownymi zapisami, protokołami i sparwozdaniami wpisywanymi do Księgi Bractwa.

br4

 

Z historii Bractw św. Józefa...

Historia Bractwa św. Józefa związana jest ze słynny opactwem cysterskim w Krzeszowie, które ufundował w 1242 roku książę świdnicko-jaworski Bolko I Świdnicki. Krzeszowskie bractwo zostało powołane do życia 19 marca 1669 roku otrzymując specjalne zatwierdzenie przez papieża Klemensa IX. Już w 1725 roku liczyło ono aż 100 000 osób. Głównym celem krzeszowskiego bractwa św. Józefa było szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion Jezusa, Maryi i Józefa, troska o szerzenie katolickiej wiary, upraszanie Bożego błogosławieństwa oraz pokoju dla ojczyzny. Jedną ze szczególnych łask o które zabiegali członkowie bractwa za wstawiennictwem św. Patriarchy Józefa, była łaska dobrej i szczęśliwej śmierci. Kościół św. Józefa w Świdnicy jest szczególnie związany z krzeszowskim opactwem, gdzie kult św. Patriarchy na naszych ziemiach został zapoczątkowany. Projektantem kościoła był najprawdopodobniej zespół architektów krzeszowskich kierowany przez tamtejszego opata cystersów Benedykta Seidla. W naszym kościele na prawej ścianie nawy znajdują się dwa duże obrazy św. Grzegorza Wielkiego i św. Ambrożego, Doktorów Kościoła, które zostały podarowane prawdopodobnie jeszcze w XVIII w. przez opatów krzeszowskich i są pędzla artystów działających w Krzeszowie; nie wyklucza się, że może i samego Michała Willmanna. W Krzeszowie pochowani zostali także książęta świdniccy, fundatorzy naszej katedry i krzeszowskiego opactwa.

Głównym celem krzeszowskiego Bractwa było: szerzenie czci Boga Wszechmogącego oraz wysławianie świętych imion: Jezusa, Maryi Dziewicy i św. Józefa, troska o rozszerzenie katolickiej wiary, upraszanie błogosławieństwa Bożego oraz jedności i pokoju dla Ojczyzny. Członkowie Bractwa zobowiązali się do niesienia sobie pomocy i okazywania uczynków miłosierdzia wobec wszystkich będących w potrzebie. Szczególnie też zabiegali, przez wstawiennictwo św. Józefa, o łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Każdy członek zobowiązany był do odmawiania codziennej modlitwy do św. Józefa, spełniania uczynków miłosierdzia wobec biednych i chorych. Działalnością Bractwa kierował zarząd, który wybierano każdego roku. Składał się on z protektora, rektora, prorektora oraz 12 asystentów, 12 konsultorów i dwóch zakrystianów. Bractwo, według jego założyciela, pogłębiało i aktywizowało chrześcijańskie życie poprzez działalność religijną, oświatową, wychowawczą i charytatywną.

Przez wieki członek Bractwa św. Józefa zobowiązany był nie tylko do codziennej modlitwy, comiesięcznego przyjmowania sakramentów świętych, ale i spełnienia uczynków miłosierdzia wobec ubogich, chorych oraz protestantów. Co roku odbywało się 12 spotkań brackich. Główne przypadało w dzień 19 marca. Zapraszano wówczas najlepszych kaznodziejów, których proszono o celebrowanie uroczystej Mszy św. Po Eucharystii ważny moment spotkań stanowiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja. Rozpoczynano ją hymnem Veni Creator i modlitwą „Przyjdź Duchu Święty ”, po czym recytowano litanię do Imienia Jezus, Najświętszej Maryi Panny lub św. Józefa. Potem formowano procesję, w której czterech diakonów ubranych w złociste dalmatyki niosło srebrną figurę św. Józefa. Po procesji, w kościele brackim św. Józefa, wybierano zarząd Bractwa na kolejny rok. Nazwiska wybranych oznajmiał prezes Bractwa przy dźwięku fanfar, a następnie wygłaszał uroczyste kazanie. Odczytywano też imiona zmarłych członków bractwa, by otoczyć je wspólną modlitwą. Wspólnie odmawiano też różaniec do św. Józefa, złożony z 15 tajemnic: 7 radości i 7 boleści oraz tajemnicy „Trójcy stworzonej” (Jezus, Maryja, Józef), której autorem był Bernard Rosa. Następnie prezes Bractwa wraz z sekretarzem, zapisywał nowo przybyłych członków i wyznaczał im tak zwaną godzinę czuwania na modlitwie. Krzeszowskie Bractwo św. Józefa przestało istnieć dopiero w 1810 r., tj. w chwili, gdy Śląsk dostał się po panowanie Prus, i przystąpiono do likwidacji zakonów. Rozpoczęło się wówczas prześladowanie katolików.