In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Grupy Duszpasterskie

Akcja Charytatywna

ac3Osoby odpowiedzialne:
Ks. Prałat Jecek Plota, proboszcz
S. Maria Wróbel
Pani Hanna Szkudlarek

Akcja Charytatywna skupia przedstawicieli stowarzyszeń i grup działających przy kościele oraz wolontariuszy, którzy podejmują wiele zadań i akcji, wspierających ludzi będących w potrzebie. Działalność Akcji Charytatywnej to między innymi:

 • doraźna pomoc żywnościowa w ramach PAED
 • organizacja wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogch rodzin
 • zbiórka i wydawanie odzieży dla osób potrzebujących
 • akcja bożonarodzeniowa "Choinka"
 • akcja wielkopostna "Rodzinne Skarbonki Wielkopostne"
 • odwiedziny osób chorych i samotnych

Spotkanie Opłatkowe Akcji Charytatywnej - 17 grudnia 2011 - TUTAJ

Spotkanie opłatkowe Akcji Charytatywnej - 22 grudnia 2012 - TUTAJ

Regulamin Parafialnych Zespołów Charytatywnych
Diecezji Kaliskiej

 1. Dane ogólne
  1. Parafialny Zespół Charytatywny, zwany dalej Zespołem, powołuje miejscowy proboszcz.
  2. Siedzibą Zespołu jest siedziba parafii.
  3. Zespół korzysta w swojej działalności z kościelnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię.
 2. Zadania i cele
  1. Zadania Zespołu obejmują:
   1. Mobilizację charytatywną całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:
    • kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,
    • przygotowywanie akcji charytatywnych,
    • uroczyste obchody świąt charytatywnych.
   2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii.
   3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności:
    • chorym, starszym, niepełnosprawnym,
    • rodzinom,
    • dzieciom i młodzieży,
    • osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.
   4. Ścisłą współpracę z Diecezjalną Caritas.
 3. Środki materialne
  1. Zespół czerpie potrzebne do udzielenia pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:
   • skarbonki św. Antoniego,
   • niedzielnych zbiórek do puszek przeprowadzanych przed kościołem raz na - kwartał
   • ofiar zbieranych zgodnie ze zwyczajem parafii,
   • dochodów z imprez,
   • ofiar pieniężnych i w naturze,
   • subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych lub samorządowych,
   • darowizn, spadków i zapisów,
   • funduszów parafialnych,
   • innych źródeł.
  2. Komisja rewizyjna wyznaczona przez Zarząd Caritas Diecezji Kaliskiej ma prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Zespołu, z czego składa sprawozdanie Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Kaliskiej.
 4. Dokumentacja działalności
  1. Zespół dokumentuje swoją działalność przez:
   • prowadzenie kartotek osób potrzebujących,
   • ewidencję otrzymanych darów i ofiar,
   • prowadzenie rejestru korespondencji,
   • ewidencję wydatków,
   • prowadzenie kroniki.
  2. Wszystkie pisma, dokumenty i informacje Zespołu wychodzące na zewnątrz wymagają zgody i podpisu proboszcza.
 5. Władze zespołu i organizacja
  Odpowiedzialność proboszcza
  1. Za całą działalność parafialnego zespołu charytatywnego odpowiedzialny jest proboszcz. Do zadań proboszcza należy w szczególności:
   • mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem;
   • przygotowywanie planów działalności Zespołu,
   • nadzór nad działalnością Zarządu Zespołu,
   • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu,
   • koordynacja współpracy z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym.
   Zarząd parafialnego zespołu charytatywnego
  2. Zarząd Zespołu składa się z trzech osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
   • Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu, wybranych przez Zespół, zatwierdza proboszcz.
   • Zarząd wybierany jest na pięć lat. Po upływie kadencji te same osoby mogą być ponownie powołane do Zarządu.
   • Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
  3. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:
   • kierowanie sprawami Zespołu w porozumieniu z proboszczem,
   • zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu przynajmniej raz w miesiącu,
   • współpraca z Dekanalnym Referentem ds. charytatywnych i z Zarządem Caritas Diecezji Kaliskiej,
   • przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej do dnia 15 marca każdego roku sprawozdania za rok ubiegły z działalności charytatywnej i finansowej Zespołu.
  4. Do zakresu działania Sekretarza należy:
   • prowadzenie kartotek osób potrzebujących i korzystających z pomocy Zespołu,
   • prowadzenie rejestru korespondencji,
   • prowadzenie kroniki Zespołu.
  5. Do zakresu działań Skarbnika należy:
   • ewidencja darowizn,
   • ewidencja przychodów i wydatków,
   • składanie miesięcznego sprawozdania finansowego proboszczowi.
 6. Członkostwo w parafialnym zespole charytatywnym
  1. Osoby powołane przez proboszcza na członków Zespołu charytatywnego pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga.
  2. Członków Zespołu oraz wspomagające ich osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym pomagają. Bez zgody proboszcza nie wolno im udzielać informacji uzyskanych w związku z pełnionymi przez nich zadaniami.
 7. Formacja charytatywna
  1. Członkowie Zespołu powinni troszczyć się o pogłębienie swego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej posługi miłosierdzia.
   Przynajmniej raz w miesiącu mają odbywać się w parani spotkania Zespołu charytatywnego obejmujące:
   • formację religijną,
   • formację metodyczno-dydaktyczną,
   • sprawy organizacyjne.
 8. Rozwiązanie zespołu
  1. Wczasie trwania kadencji parafialny Zespół charytatywny może rozwiązać Biskup diecezjalny na wniosek proboszcza lub Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej.
   W razie rozwiązania Zespołu jego środki materialne przechodzą na własność parafii, chyba że Biskup zadecyduje inaczej.