In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Grupy Duszpasterskie

Akcja Katolicka

Asystent Kościelny - Ks. Prałat Jacek Plota
Prezes Akcji Katolickiej - Bożena Piotrowska

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 18 członków.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu.

Miejsce - Dom Pielgrzyma

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej: www.akcjakatolicka.kalisz.pl

Członkowie Akcji Katolickiej włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne, przeprowadzają zbiórki pieniężne na rozmaite cele, organizują pielgrzymki do sanktuariów polskich i zagranicznych, włączają się w przygotowanie religijnych uroczystości parafialnych

ak1 ak2

Czym jest Akcja Katolicka?

AK

Urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu,

 • urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła, będący w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła
 • misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa
 • chrystianizacja każdej dziedziny życia
 • wspólny front apostolskiego działania Kościoła
 • budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości
 • widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii
 • odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie
 • kształtowanie życia według zasad wiary
 • wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej
 • pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina
 • apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)
 • odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa
 • szkoła życia społecznego

Cele Akcji Katolickiej

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach" świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. (za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele)

Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.

 • Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.
 • Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.
 • Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
 • W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

Zadania Akcji Katolickiej

 • formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna
 • realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego - dążenie każdego chrześcijanina do świętości
 • rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne
 • głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich - JP II
 • wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne
 • współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła
 • świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem
 • przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła
 • współpraca świeckich i duchownych
 • świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej
 • podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła
 • angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego
 • niweczyć bierność
 • prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej
 • wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach
 • ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego, gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan; pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych, ducha wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi; nawrócenie na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych, którzy niegdyś odeszli (Christifideles laici, 34)