In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Grupy Duszpasterskie

Rada Parafialna

Po konsultacji z wiernymi proboszcz parafii Wniezbowzięcia NMP wybrał następujących członków Rady Parafialnej:

  1. Ks. Prałat Jacek Plota, proboszcz
  2. Mgr inż. Romuald Zaręba, architekt konstruktor
  3. Mgr Świętosław Fortuna, radca prawny
  4. Piotr Michalak, przedsiębiorca

Synod Diecezji Kaliskiej ustanawiający prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego postanowił, że w każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi.  

W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Proboszcz, po ustaleniu składu Rady, przedstawia go Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje posiedzenia Rady, określa ich porządek i w nich uczestniczy.

Proboszcz jest zobowiązany przedstawiać Radzie:

  • zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów, konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania;
  • ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przezwiernych i inne podmioty na rzecz parafii najpóźniej w ciągu pół roku po ich złożeniu.

Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu decyzji, powinien on poważnie liczyć się z jej głosem. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady sporządza protokół, który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostaje w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady powiadomia się parafian w ogłoszeniach parafialnych.

Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużona. W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.