In English In Italiano Auf Deutsch
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rok Wiary

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Ogólnopolskie przedsięwzięcia duszpasterskie na Rok Wiary

 

I. Uwagi wstępne

 

Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary należy włączyć w całokształt diecezjalnych działań duszpasterskich, ukierunkowanych wcześniej przez Ogólnopolski Program Duszpasterski („Kościół domem i szkoła komunii”). Przeżywanie „Roku Wiary” winno wpisywać się harmonijnie w działania Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego.

 

W ramach tego Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego dobiega końca II etap trzyletniego cyklu („Kościół naszym domem”), poświęcony budowaniu horyzontalnej relacji między wiernymi a jednocześnie – od I niedzieli Adwentu – rozpocznie się III etap („Być solą ziemi”), poświęcony ewangelizacyjnemu ożywieniu struktur komunijnych Kościoła.

 

Ponadto, realizacja „Roku Wiary” uwzględni przygotowania do 1050 rocznicy Chrztu Polski.

 

„Rok Wiary” winien być naszą odpowiedzią na kryzys życia duchowego i religijnego. Poprzez nasze działania duszpasterskie pragniemy ukazać piękno wiary, zaprosić do głębszego jej przeżywania i podejmowania odważnego świadectwa. W centrum „Roku Wiary” znajdzie się Professio Fidei. Tekst Professio Fidei – w postaci Credo nicejsko-konstantynopolitańskiego, odmawianego w każdą niedzielę – winien stać się modlitwą codzienną każdego z nas. Tekst symbolu jest drukowany przez Libreria Editrice Vaticana na odwrocie wizerunku Pantokratora z Cefalu na Sycylii, który to wizerunek został uznany za ikonę „Roku Wiary”.

 

Oficjalny hymn „Roku Wiary” (Credo, Domine) – razem z nutami – przetłumaczony na główne języki, będzie można pobrać ze strony internetowej Sekretariatu „Roku Wiary”.

 

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaaprobowała nowy formularz Mszy Świętej za Nową Ewangelizację. Formularz ten można używać w „Roku Wiary”.

 

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji nadesłała do KEP szczegółowe kalendarium wydarzeń w „Roku Wiary”, którym będzie przewodniczył Ojciec Święty.

Przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji będzie utworzony specjalny Sekretariat, który zajmie się koordynacją różnych inicjatyw związanych z Rokiem Wiary, podejmowanych przez poszczególne dykasterie Stolicy Apostolskiej, bądź istotnych z punktu widzenia Kościoła powszechnego. Byłoby wskazanym informować wcześniej tenże Sekretariat o organizowaniu większych wydarzeń; on też będzie mógł podawać sugestie odnośnie tych inicjatyw.

 

II. Adresaci Roku Wiary

 

Ojciec Święty kieruje wezwanie Roku Wiary do wszystkich. Tych, którzy mają wiarę silną prosi Papież o jednoznaczne świadectwo. Tych, którzy zobojętnieli na sprawy wiary lub stoją na obrzeżach, aby wiarę pogłębili i zaczęli kierować się jej wartościami w życiu codziennym. Zaś tym, którzy stoją z dala i niewiele mają wspólnego z Bogiem, aby przemyśleli jak wielkiej wartości się pozbywają.

 

III. Wspólne przedsięwzięcia duszpasterskie Kościoła katolickiego w Polsce na „Rok Wiary”

 

11 października 2012

W dniu, w którym Ojciec święty otwiera „Rok Wiary”, nieszpory i wieczorna Msza święta we wszystkich katedrach i kościołach parafialnych w Polsce na otwarcie „Roku Wiary” (w 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II). Na tę inaugurację zapraszamy do katedry kapłanów, osoby życia konsekrowanego i przedstawicieli z każdej parafii.

 

Towarzyszyć temu będzie uroczyste wniesienie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła katolickiego i umieszczenie tych ksiąg – podobnie jak do tej pory Pisma Świętego – na ważnym miejscu w kościele (np. na bocznym ołtarzu). Na tę uroczystość zostanie opracowany specjalny obrzęd. Obie księgi pozostaną tam – jako znak – przez cały „Rok Wiary”.

 

28 grudnia 2012 – 2 stycznia 2013

Narodowa pielgrzymka młodzieży do Rzymu. Światowe Spotkanie Młodych – Taizè. Nieszpory dla polskiej młodzieży z Professio fidei.

 

25 stycznia 2013

Nabożeństwa ekumeniczne we wszystkich katedrach w Polsce.

 

2 lutego 2013

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego we wszystkich polskich katedrach.

 

22 lutego 2013

Święto katedry św. Piotra. Spotkanie pracowników akademickich, tam gdzie to możliwe.

 

24 marca 2013

Niedziela Palmowa. Przygotowanie do Światowego Dnia Młodych.

 

15-17 kwietnia 2013

Dni Seminariów Duchownych z okazji 450 rocznicy ich ustanowienia.

 

30 maja 2013

Uroczystość Bożego Ciała. Adoracja eucharystyczna w katedrach i wszystkich kościołach parafialnych.

 

1 czerwca 2013

Spotkanie młodych na Lednicy.

 

16-28 lipca 2013

Światowe Dni Młodych / Rio de Janeiro

 

29 września 2013

Dzień katechetów. 20. rocznica publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

24 listopada 2013

Uroczyste zamknięcie „Roku Wiary”. Uroczystość Chrystusa Króla. W tym dniu Ojciec Święty odprawi Eucharystię i uroczyście dokonać wyznania wiary.

 

 

 

 

IV. Opcjonalne wydarzenia duszpasterskie na płaszczyźnie diecezjalnej

 

1. Każdy Biskup może poświęcić List pasterski tematowi wiary, przypominając znaczenie Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego w specyficznym kontekście duszpasterskim powierzonej jego pieczy wspólnoty wiernych.

 

2. Stosowne będzie dokonanie oceny recepcji Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego w życiu i misji każdego pojedynczego Kościoła lokalnego, w szczególności w zakresie katechezy. W związku z tym pożądane jest odnowione zaangażowanie ze strony wydziałów teologicznych, wydziałów katechetycznych w diecezjach, które – przy wsparciu Komisji Katechetycznych Konferencji Biskupów – mają za zadanie zajmować się formacją katechetów w zakresie treści wiary.

 

3. W diecezji można przygotować dzień poświęcony Katechizmowi Kościoła Katolickiego, [doroczny zjazd katechetów – wrzesień 2013]

 

4. Stałą formację duchowieństwa będzie można oprzeć, szczególnie w tym Roku Wiary, na dokumentach Soboru Watykańskiego II i na Katechizmie Kościoła Katolickiego, rozważając, przykładowo, takie tematy jak: „przepowiadanie Chrystusa Zmartwychwstałego”, „Kościół jako sakrament zbawienia”, „misja ewangelizacyjna w dzisiejszym świecie”, „wiara i niewiara”, „wiara, ekumenizm i dialog międzyreligijny”, „wiara i życie wieczne”, „hermeneutyka reformy z zachowaniem ciągłości”, „Katechizm w zwyczajnej opiece duszpasterskiej”.

 

5. Pożądane będzie, by w naszej diecezji, zostały zorganizowane katechezy chrzcielne dla dorosłych, dla tych, którzy poszukują sensu życia, aby pomóc im w odkryciu piękna wiary Kościoła, oraz były urządzane spotkania z jej znaczącymi świadkami.

 

6. Pożądane będzie, by w każdej diecezji, pod kierunkiem Biskupa, zostały zorganizowane katechezy dla młodych i dla tych, którzy poszukują sensu życia, aby pomóc im w odkryciu piękna wiary Kościoła, oraz były urządzane spotkania z jej znaczącymi świadkami. Młodzież:

- katechezy dla młodych i tych, którzy poszukują sensu życia, aby pomóc im odkryć piękno wiary – zaangażowanie duszpasterstwa młodych a także KSM-u (raz w miesiącu).

- przekazanie młodym np. Kompendium KKK lub Youcat po bierzmowaniu

- poradnik wiary (specjalna strona internetowa z informacją, przekazaniem tej informacji katechetom; każdy może zadać pytanie dot. wiary, problemu wiary).

 

7. Rok Wiary będzie mógł dostarczyć okazję do poświęcenia większej uwagi szkołom katolickim, które są właściwym miejscem, by przedstawiać uczniom żywe świadectwo o Panu i rozwijać ich wiarę, z odpowiednim wykorzystaniem narzędzi katechetycznych, takich jak na przykład Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego czy YouCat.

 

8. W tym okresie zachęca się członków Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do zaangażowania się w nową ewangelizację, poprzez przylgnięcie na nowo do Chrystusa, dzięki własnym charyzmatom i wierności Ojcu Świętemu i zdrowej doktrynie.

 

9. Stowarzyszenia i Ruchy kościelne wzywa się, by podejmowały specyficzne inicjatywy, które dzięki ich charyzmatom i we współpracy z lokalnymi Pasterzami, zostaną włączone w wielkie wydarzenie Roku Wiary. Nowe Wspólnoty i Ruchy kościelne, w sposób twórczy i wielkoduszny znajdą odpowiednie sposoby, by złożyć swe świadectwo wiary w służbie Kościołowi.

 

10. Stosowne będzie popieranie misji ludowych i innych inicjatyw, w parafiach i miejscach pracy, by pomóc wiernym w odkryciu daru, jakim jest wiara chrzcielna, i odpowiedzialności za dawanie o niej świadectwa, ze świadomością, że powołanie chrześcijańskie «jest z natury swojej również powołaniem do apostolstwa».

 

11. Pielgrzymki

- do Ziemi Świętej

- do Rzymu

- do Fatimy

- do Lourdes

- do Rio de Janeiro na Światowy Dzień Młodzieży w lipcu 2013 r.

- Pielgrzymka Żywego Różańca

- Archidiecezjalna pielgrzymka do jednego z sanktuariów (byłoby pięknie pójść śladem ludzi wiary)

- pielgrzymka śladami świadków wiary po Archidiecezji. Comiesięczne spotkanie w innym miejscu związane ze świadkiem wiary.

 

12. Pożądane będzie nawiązanie kontaktu ze światem nauki i kultury i stwarzanie nowych okazji do twórczego dialogu wiary i rozumu, poprzez sympozja, kongresy i dni studyjne, zwłaszcza na uniwersytetach katolickich, aby pokazać, «że nie może być konfliktu między wiarą a prawdziwą nauką, ponieważ obie, choć różnymi drogami, dążą do prawdy». Tworzenie okazji do twórczego dialogu wiary i nauki – spotkanie z rektorami wyższych uczelni, inauguracje na wyższych uczelniach, spotkanie z ok. święta Katedry Św. Piotra, sesja PAN-u). W tych spotkaniach mamy świadomość, że uczestniczą niejednokrotnie ludzie „obrzeży wiary”. Stąd może się uda zorganizowanie osobnych spotkań z nimi (Areopag).

 

13. Ważne będzie organizowanie spotkań z osobami, które «choć nie twierdzą, że mają dar wiary, szczerze poszukują ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu i świecie», inspiracją dla tego typu spotkań może być dialog w ramach Dziedzińca Pogan, nawiązany przez Papieską Radę Kultury.

 

14. Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia daru wiary, będą się starali przekazywać własne doświadczenie wiary i miłości w dialogu ze swymi braćmi i siostrami, także należącymi do innych wyznań chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy nie wierzą lub są obojętni. Pragnie się, by w ten sposób wszyscy chrześcijanie rozpoczęli swego rodzaju misję wobec osób, wśród których żyją i pracują, ze świadomością, że «przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim».

 

 

 

15. Zachęca się Biskupów do organizowania, zwłaszcza w okresie wielkopostnym, nabożeństw pokutnych, [wspólne – w sobotę 23 marca przed Niedzielą Palmową] w czasie których prosić się będzie o przebaczenie Boże, także i w szczególności za grzechy przeciwko wierze. Ten Rok będzie również czasem sprzyjającym przystępowaniu z większą wiarą i częściej do sakramentu Pokuty.

 

16. Caritas (Zjazd PZC i SKC – wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego 2013 r., hasło: „Wiara i Miłość potrzebują siebie nawzajem”): rekolekcje formacyjne, sympozjum, przygotowanie i rozprowadzenie specjalnego kalendarza na rok 2013 z uwzględnieniem problematyki wiary.

 

17. Książeczka kolędowa.

 

18. Przygotowanie czytanek majowych – „Maryja wzorem człowieka wiary”.

 

19. Spotkania ze świadkami wiary i pogłębienie znajomości treści nauki katolickiej.

 

20. Popularyzowanie życiorysów świadków wiary – świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze zwłaszcza pochodzących z diecezji.

 

21. Skoro powstała Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji (również przy KEP) stąd potrzeba, by kurialny referat ds. ewangelizacji ożywił swoją działalność koordynując różne działania ewangelizacyjne związane z Rokiem Wiary.

 

22. Media katolickie: przybliżanie rzeczywistości związanej z Rokiem Wiary. Zaznajomienie z treścią Listu apostolskiego Porta Fidei. Promocja przystępnych audycji nt. wiary, a także eklezjalnego znaczenia Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

V. W parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach, ruchach

 

1. W przygotowaniu do Roku Wiary, wszystkich wiernych zachęca się do czytania i uważnej medytacji Listu apostolskiego „Porta fidei” Ojca Świętego Benedykta XVI.

 

2. Rok Wiary «będzie to też dobra okazja, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii». W Eucharystii, która jest tajemnicą wiary i źródłem nowej ewangelizacji, wiara Kościoła jest głoszona, celebrowana i umacniana.

 

3. Kapłani będą mogli poświęcić więcej uwagi studium dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, by wykorzystać jego owoce w duszpasterstwie parafialnym – katechezie, przepowiadaniu, przygotowaniu do sakramentów – przygotowując cykle homilii na temat wiary czy pewnych jej specyficznych aspektów, jak na przykład, „spotkanie z Chrystusem”, „podstawowe treści Credo”, „wiara i Kościół”.

 

4. Pożądane jest, by z odnowionym zapałem był propagowany i rozprowadzany Katechizm Kościoła Katolickiego bądź inne pomoce odpowiednie dla rodzin, prawdziwych kościołów domowych i pierwszych miejsc przekazywania wiary, na przykład przy okazji błogosławienia domów, Chrztów dorosłych, Bierzmowań, Małżeństwa.

 

5. Stosowne będzie popieranie misji ludowych i innych inicjatyw, w parafiach i miejscach pracy, by pomóc wiernym w odkryciu daru, jakim jest wiara chrzcielna, i odpowiedzialności za dawanie o niej świadectwa, ze świadomością, że powołanie chrześcijańskie «jest z natury swojej również powołaniem do apostolstwa».

 

6. W tym okresie zachęca się członków Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego do zaangażowania się w nową ewangelizację, poprzez przylgnięcie na nowo do Chrystusa, dzięki własnym charyzmatom i wierności Ojcu Świętemu i zdrowej doktrynie.

 

7. W czasie Roku Wiary Wspólnoty kontemplacyjne szczególną intencję modlitwy poświęcą odnowie wiary Ludu Bożego i nowemu zaangażowaniu w jej przekazywanie młodym pokoleniom.

 

8. Stowarzyszenia i Ruchy kościelne wzywa się, by podejmowały specyficzne inicjatywy, które dzięki ich charyzmatom i we współpracy z lokalnymi Pasterzami, zostaną włączone w wielkie wydarzenie Roku Wiary. Nowe Wspólnoty i Ruchy kościelne, w sposób twórczy i wielkoduszny znajdą odpowiednie sposoby, by złożyć swe świadectwo wiary w służbie Kościołowi.

 

9. Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia daru wiary, będą się starali przekazywać własne doświadczenie wiary i miłości w dialogu ze swymi braćmi i siostrami, także należącymi do innych wyznań chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii i z tymi, którzy nie wierzą lub są obojętni. Pragnie się, by w ten sposób wszyscy chrześcijanie rozpoczęli swego rodzaju misję wobec osób, wśród których żyją i pracują, ze świadomością, że «przyjęli orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim».

 

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Jasna Góra, 25 sierpnia 2012 roku