In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Rok Wiary

INSTRUKCJA BISKUPA KALISKIEGO EDWARDA JANIAKA

DLA KAPŁANÓW DIECEZJI KALISKIEJ NA ROK WIARY

 

Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpocznie się 11 października 2012 roku, a zakończy się 24 listopada 213 roku w uroczystość Chrystusa Króla. Rozpoczęcie i wszystkie obchody Roku Wiary wiążą się z pięćdziesiątą rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz dwudziestą rocznicą opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Najważniejszym celem Roku Wiary jest nawrócenie się do Jezusa Chrystusa i odkrycie wiary, która powinna uczynić wszystkich wierzących wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w świecie współczesnym. Ojciec Święty Benedykt XVI pisze: „Swoją miłością Jezus Chrystus przyciąga do siebie ludzi z każdego pokolenia: w każdym czasie zwołuje On Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na
rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary" (Porta fidei, nr 11).

Włączając się w obchody Roku Wiary, 11 października 2012 roku w Katedrze, a w niedzielę, 14 października, we wszystkich kościołach Diecezji Kaliskiej, w łączności z Ojcem Świętym, należy celebrować Mszę świętą na otwarcie Roku Wiary. Podczas tej Mszy świętej niech będzie uroczyście wniesiona księga Katechizmu Kościoła Katolickiego. Księga ta niech pozostanie w świątyniach na widocznym miejscu przez cały czas trwania Roku Wiary, jako jego wymowny znak. Zachęcajmy wiernych do licznego udziału w tej uroczystości oraz zadbajmy, aby wierni mieli dostęp do Katechizmu Kościoła Katolickiego i dokumentów Soboru Watykańskiego II.

W naszej Diecezji, jako hasło Roku Wiary wybraliśmy dobrze znane nam słowa, które często śpiewamy, a które pochodzą ze starożytnego tekstu pierwotnego Kościoła: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność. Niech to hasło będzie naszym wyznaniem wiary wobec świata, niech będzie widoczne wszędzie, ale przede wszystkim w naszym życiu, abyśmy byli solą ziemi i światłem dla innych, tymi, którzy dzięki Chrystusowi, w Kościele, poznali, że Bóg jest naszym Ojcem, że jesteśmy kochani, że nie jesteśmy dziełem przypadku.

Chrzest Święty przeprowadził nas przez bramę wiary na drogę, która trwa całe życie. Droga ta kończy się przejściem przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez Dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. Porta fidei, nr 1)

Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego (por. Rz 10,17). W związku z tym w czasie trwania Roku Wiary niezbędnym elementem pogłębiania wiary będzie systematyczna katecheza głoszona w kościołach podczas Mszy świętych, nabożeństw słowa Bożego, nabożeństw, pokutnych, nabożeństw eucharystycznych, i innych jak różaniec, majowe albo czerwcowe. Źródłem do katechezy niech będzie przede wszystkim Pismo święte, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz dokumenty Soboru Watykańskiego II. Po homilii należy zachować chwilę ciszy, aby wierni mogli medytować i pogłębiać treść usłyszanej katechezy. Wskazane jest, aby krótką homilię głosić podczas Eucharystii również w dni powszednie.

Zachęcam, aby przeprowadzić serię katechez dla dorosłych albo w poszczególne niedziele, po lekturze krótkiego fragmentu z Katechizmu, w ramach homilii wyjaśniać jedną prawdę wiary. W miarę możliwości przedstawiane prawdy wiary winny być wpisane w porządek roku liturgicznego. Wyznanie wiary należy połączyć z odmówieniem aktów: wiary, nadziei, ufności i żalu. Te ostatnie można odmawiać również po Komunii świętej.

Wiara jest celebrowana w liturgii Kościoła. Szczególną troską należy objąć posługujących w liturgii i wszystkich wiernych, aby poszczególne celebracje liturgiczne były dla nich zrozumiałe. Świadome, czynne i pełne uczestnictwo w liturgii wypływa z wiary i wiarę pogłębia. W związku z tym należy czuwać, aby sprawować liturgię zgodnie z przepisami Kościoła i w katechezach wyjaśniać wiernym jej znaczenie. W wybraną niedzielę miesiąca w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego i inne dokumenty kościelne można wygłosić katechezę mistagogiczną wyjaśniającą znaczenie znaków, gestów i poszczególnych części Eucharystii i innych sakramentów.

Życzeniem Papieża jest również pogłębienie wiary w obecność Jezusa w Eucharystii. W naszej Diecezji każda pierwsza niedziela miesiąca będzie niedzielą adoracyjną. Podczas Mszy Świętej bez homilii, po modlitwie post communionem, wystawienie Najświętszego Sakramentu z prowadzoną adoracją. W sposób szczególny w inicjatywy Roku Wiary niech się włączają i angażują wspólnoty modlitewne istniejące w parafiach: ruchy religijne, specjalistyczne duszpasterstwa, wszystkie grupy i środowiska kościelne. Członkowie tych wspólnot powinni przez świadectwo osobistej wiary pokazywać innym „porta fidei" - drogę wiary prowadzącą do Chrystusa i Kościoła.

Zawierzam ten Rok w naszej Diecezji św. Józefowi. Wraz z nim, przewodniczką na drodze naszej wiary niech będzie Maryja, która rozważała i zachowywała w sercu słowo Boże. Od Świętej Rodziny uczmy się wiary i przez jej wstawiennictwo prośmy Chrystusa: „Panie,
przymnóż nam wiary!" (Łk 17,5).