In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u
Piątek V tygodnia Wielkiego Postu
Jr 20,10-13; J 10,31-42
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/grupyDuszpasterskie.gif

 Akcja Charytatywnaac3

 

Osoby odpowiedzialne:

Pani Hanna Szkudlarek

Ks. Prałat Jecek Plota, proboszcz

 

Akcja Charytatywna skupia przedstawicieli stowarzyszeń i grup działających przy kościele oraz wolontariuszy, którzy podejmują wiele zadań i akcji, wspierających ludzi będących w potrzebie. Działalność Akcji Charytatywnej to między innymi:

- doraźna pomoc żywnościowa w ramach PAED

- organizacja wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogch rodzin

- zbiórka i wydawanie odzieży dla osób potrzebujących

- akcja bożonarodzeniowa "Choinka"

- akcja wielkopostna "Rodzinne Skarbonki Wielkopostne"

- odwiedziny osób chorych i samotnych

 

Spotkanie Opłatkowe Akcji Charytatywnej - 17 grudnia 2011 - TUTAJ

Spotkanie opłatkowe Akcji Charytatywnej - 22 grudnia 2012 - TUTAJ

 


Regulamin Parafialnych Zespołów Charytatywnych

Diecezji Kaliskiej

 

I. Dane ogólne

  1. Parafialny Zespół Charytatywny, zwany dalej Zespołem, powołuje miejscowy proboszcz.
  2. Siedzibą Zespołu jest siedziba parafii.
  3. Zespół korzysta w swojej działalności z kościelnej osobowości prawnej posiadanej przez parafię.

 

II. Zadania i cele

4. Zadania Zespołu obejmują: 

a) Mobilizację charytatywną całej wspólnoty Ludu Bożego w parafii do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

- kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych,

- przygotowywanie akcji charytatywnych,

- uroczyste obchody świąt charytatywnych.

b) W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii.

c) Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności:

- chorym, starszym, niepełnosprawnym,

- rodzinom,

- dzieciom i młodzieży,

- osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.

d) Ścisłą współpracę z Diecezjalną Caritas.


III. Środki materialne

5. Zespół czerpie potrzebne do udzielenia pomocy środki materialne w naturze i gotówce z różnych źródeł, a w szczególności:

- skarbonki św. Antoniego,

- niedzielnych zbiórek do puszek przeprowadzanych przed kościołem raz na - kwartał

- ofiar zbieranych zgodnie ze zwyczajem parafii,

- dochodów z imprez,

- ofiar pieniężnych i w naturze,

- subwencji i dotacji instytucji kościelnych, państwowych lub samorządowych,

- darowizn, spadków i zapisów,

- funduszów parafialnych,

- innych źródeł.

6. Komisja rewizyjna wyznaczona przez Zarząd Caritas Diecezji Kaliskiej ma prawo kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej Zespołu, z czego składa sprawozdanie Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji Kaliskiej.


IV Dokumentacja działalności

7. Zespół dokumentuje swoją działalność przez:

- prowadzenie kartotek osób potrzebujących,

- ewidencję otrzymanych darów i ofiar,

- prowadzenie rejestru korespondencji,

- ewidencję wydatków,

- prowadzenie kroniki.

8. Wszystkie pisma, dokumenty i informacje Zespołu wychodzące na zewnątrz wymagają zgody i podpisu proboszcza.


V. Władze zespołu i ich organizacja

Odpowiedzialność proboszcza

9. Za całą działalność parafialnego zespołu charytatywnego odpowiedzialny jest proboszcz. Do zadań proboszcza należy w szczególności:

- mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem;

- przygotowywanie planów działalności Zespołu,

- nadzór nad działalnością Zarządu Zespołu,

- podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek Zarządu,

- koordynacja współpracy z innymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym.


Zarząd parafialnego zespołu charytatywnego

10. Zarząd Zespołu składa się z trzech osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

- Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarządu, wybranych przez Zespół, zatwierdza proboszcz.

- Zarząd wybierany jest na pięć lat. Po upływie kadencji te same osoby mogą być ponownie powołane do Zarządu.

- Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

11. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

- kierowanie sprawami Zespołu w porozumieniu z proboszczem,

- zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu przynajmniej raz w miesiącu,

- współpraca z Dekanalnym Referentem ds. charytatywnych i z Zarządem Caritas Diecezji Kaliskiej,

- przygotowywanie i przekazywanie Dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej do dnia 15 marca każdego roku sprawozdania za rok ubiegły z działalności charytatywnej i finansowej Zespołu.

12. Do zakresu działania Sekretarza należy:

- prowadzenie kartotek osób potrzebujących i korzystających z pomocy Zespołu,

- prowadzenie rejestru korespondencji,

- prowadzenie kroniki Zespołu.

13. Do zakresu działań Skarbnika należy:

- ewidencja darowizn,

- ewidencja przychodów i wydatków,

- składanie miesięcznego sprawozdania finansowego proboszczowi.


VI Członkostwo w parafialnym zespole charytatywnym

14. Osoby powołane przez proboszcza na członków Zespołu charytatywnego pełnią swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga.

15. Członków Zespołu oraz wspomagające ich osoby obowiązuje w sumieniu dyskrecja w odniesieniu do osób, którym pomagają. Bez zgody proboszcza nie wolno im udzielać informacji uzyskanych w związku z pełnionymi przez nich zadaniami.


VII Formacja charytatywna

16. Członkowie Zespołu powinni troszczyć się o pogłębienie swego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie charytatywnej posługi miłosierdzia.

Przynajmniej raz w miesiącu mają odbywać się w parani spotkania Zespołu charytatywnego obejmujące:

- formację religijną,

- formację metodyczno-dydaktyczną,

- sprawy organizacyjne.


VIII Rozwiązanie zespołu

17. Wczasie trwania kadencji parafialny Zespół charytatywny może rozwiązać Biskup diecezjalny na wniosek proboszcza lub Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej.

W razie rozwiązania Zespołu jego środki materialne przechodzą na własność parafii, chyba że Biskup zadecyduje inaczej.