In Englisch In Italiano Auf Deutsch
Dom Pielgrzyma im. Św. Józefa
Dołącz do nas na Facebook'u
Wtorek IX tygodnia Okresu Zwykłego
2 P 3,12-15a;17-18, Mk 12,13-17
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/main/grupyDuszpasterskie.gif

Akcja Katolicka 

Asystent Kościelny - Ks. Prałat Jacek Plota

Prezes Akcji Katolickiej - mgr inż. Romuald Zaręba

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 18 członków. 

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu.

Miejsce - Dom Pielgrzyma 

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej: www.akcjakatolicka.kalisz.pl

Członkowie Akcji Katolickiej włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne, przeprowadzają zbiórki pieniężne na rozmaite cele, organizują pielgrzymki do sanktuariów polskich i zagranicznych, włączają się w przygotowanie religijnych uroczystości parafialnych

ak1ak2

 


 

Czym jest Akcja Katolicka?

AK

urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu,  

- urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła, będący w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła 

- misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa

- chrystianizacja każdej dziedziny życia

- wspólny front apostolskiego działania Kościoła

- budowa Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości

- widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii

- odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie

- kształtowanie życia według zasad wiary

- wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej

- pogłębienie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina

- apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej)

- odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa

- szkoła życia społecznego 

 

Cele Akcji Katolickiej

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach" świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. (za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele)

Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.

- Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.

- Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.

- Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.

- W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.

- Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

 

 

Zadania Akcji Katolickiej 

- formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna, społeczna

- realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego - dążenie każdego chrześcijanina do świętości

- rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne

- głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich - JP II

- wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne

- współodpowiedzialność świeckich z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła

- świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem

- przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła

- współpraca świeckich i duchownych

- świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej

- podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła

- angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego

- niweczyć bierność

- prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej

- wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach

- ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego, gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan; pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych, ducha wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi; nawrócenie na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych, którzy niegdyś odeszli (Christifideles laici, 34)