In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Andrzej Porowski
TYGODNIK NIEDZIELA, Edycja podlaska 09/2002

Marzec - miesiąc poświęcony św. Józefowi

Przed nami miesiąc marzec. W Kościele przeżywany jest jako miesiąc poświęcony św. Józefowi. W wielu parafiach ludzie odmawiają w tym czasie litanię do św. Józefa, przeżywają uroczystości odpustowe, przyozdabiają wizerunki tego Patrona mężczyzn, robotników, dobrej śmierci. Kilka zgromadzeń zakonnych obrało św. Józefa za patrona, a liczne sanktuaria ściągają wielu pielgrzymów nie tylko na 19 marca, ale i w inne dni. Co sprawia, że chociaż mija prawie dwa tysiące lat od jego śmierci, to jest nadal znany, czczony i bardzo wiele z jego duchowego bogactwa staje się aktualne i potrzebne współczesnemu światu? Przypatrzmy się temu Świętemu i wsłuchajmy w jego przesłanie.

Św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, pochodził z królewskiego rodu Dawida, o czym mówi Pismo Święte. Nie odziedziczył wielkiego majątku, musiał ciężko pracować jako cieśla, stolarz. Zaręczony z Maryją był stopniowo wprowadzany w tajemnice Bożego planu zbawienia i zajmował miejsce u boku Maryi i Jezusa. Widzimy go w Nazarecie i Betlejem, wędrujemy razem do Egiptu, gdy uciekając przed Herodem ratuje życie Jezusa. Podziwiamy jego pracowitość, gdy w Nazarecie utrzymuje Świętą Rodzinę, a także pobożność wyrażaną w pielgrzymkach do Jerozolimy. Należy zaznaczyć, że Ewangelie mało miejsca poświęcają św. Józefowi jakby dając miejsce i czas naszym rozważaniom prowadzącym do odczytywania jego czynów, miłości Boga i odpowiedzialności za najbliższych. Ludzie kolejnych wieków poszli tą drogą: apokryfy i pobożność wiernych odkrywały wielkie bogactwo żywiciela św. Rodziny, Oblubieńca Maryi, wychowawcy Chrystusa, męża sprawiedliwego. Kościół wprowadził dzień 19 marca jako święto obowiązujące oraz ustanowił św. Józefa patronem Kościoła i rodzin katolickich. Jako Patron rodzin otacza on opieką nasze rodziny i wskazuje drogę życia w jedności, zgodzie, wierności i potrzebie ciągłego odczytywania woli Bożej.

Szczególnie współczesne czasy niosą wiele zagrożeń dla rodziny, wychowania młodych pokoleń, daru życia. Słyszymy coraz więcej wołań o ratowanie tych podstawowych wartości, o przywracanie miejsca rodziny w społeczeństwie. Postać świętego Józefa przypomina, że rodzina jest kolebką ludzi rzetelnych, prawdziwie dojrzałych, przygotowanych do życia w społeczeństwie.

Obecnie część młodych nie docenia tej właśnie roli rodziny, a widzimy to w chwilowych buntach wobec rodziców, ucieczkach z domu, odrzucaniu dotychczasowego stylu życia. Wydaje się, że nawet takie zachowania nie przekreślają społecznego i rodzinnego charakteru życia człowieka. Potrzeba trwania w rodzinie jest tak wielka, że oddalenie się od rodziny, odrzucanie fundamentalnych wartości, rodzi tęsknotę za domem i najbliższymi, a w planach i marzeniach tych ludzi często pojawia się obraz własnej szczęśliwej rodziny. Aby tak mogło się stać - istnieje wielka potrzeba poważnego traktowania przez młodzież etapu przygotowania do odpowiedzialnego życia wyrażanego w postawie szacunku do rodziców, rodzeństwa, wszystkich członków rodziny. Wzorem jest tu Pan Jezus i Jego postawa w Świętej Rodzinie.

Sobór Watykański II mówiąc o tych podstawowych sprawach życia, apeluje do rodziców: „Obowiązkiem rodziców jest przysposabiać w rodzinie swe dzieci od najmłodszych lat do coraz lepszego poznania miłości Boga ku wszystkim ludziom i stopniowo uczyć je, zwłaszcza przykładem, troski o potrzeby bliźniego, tak materialne jak i duchowe. (...) Wypełni (rodzina) to posłannictwo, jeżeli przez wzajemną miłość swych członków i przez modlitwę wspólnie zanoszoną do Boga okaże się niejako domowym sanktuarium Kościoła” (DA 30, 11).

Zadaniem wielu z nas, nauczycieli, katechetów, duszpasterzy, jest ukazywanie współczesnych zagrożeń rodziny a szczególnie młodego pokolenia jakimi są: alkoholizm, nikotynizm, narkotyki, pogarda wobec życia, sekty. Lekarstwem na te i inne niebezpieczeństwa jest zalecana przez Kościół modlitwa, wzajemna miłość, praktykowanie cnót społecznych, a także częste pochylanie się całej rodziny nad Pismem Świętym, którego intronizacja miała miejsce w naszych parafiach i rodzinach 3 lutego br. Miesiąc poświęcony św. Józefowi, przeżywana 19 marca uroczystość, czas Wielkiego Postu, niech będą okazją refleksji nad miejscem rodziny we współczesnym świecie i okazją pogłębienia odpowiedzialności wszystkich za rodzinę i wychowanie młodych pokoleń.