In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Scenariusz katechezy dla III klasy gimnazjum

Święty Józef wzorem ojcostwa

Cele główne:

 • poznanie roli św. Józefa w życiu Jezusa i Maryi,

 • uświadomienie wzoru ojcostwa, jaki ukazuje św. Józef,

 • uświadomienie potrzeby naśladowania postaw św. Józefa.

 

Szczegółowe cele operacyjne:
Wiedza:
Uczeń:

 • powie, kim był i jest św. Józef,

 • na podstawie Pisma świętego wskaże konkretne sytuacje, w których jest mowa o św. Józefie,

 • na przykładzie św. Józefa wykaże cechy, którymi powinien kierować się ojciec rodziny.

Umiejętności:
Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić, na czym polegała pokora i posłuszeństwo św. Józefa,

 • wymienić postawy, którymi charakteryzuje się dobry ojciec,

 • ułożyć modlitwę do św. Józefa.

Postawy:
Uczeń:

 • wyraża w modlitwie wdzięczność Bogu za dar własnego ojca,

 • uświadamia sobie rolę św. Józefa w życiu Jezusa i Maryi,

 • w modlitwie do św. Józefa wyraża swą troskę o najbliższych, szczególnie o rodziców.

 

Metody i formy pracy:

 • pogadanka,

 • praca z tekstem biblijnym,

 • rozmowa kierowana.

 

Środki dydaktyczne:
Pismo święte, obraz Świętej Rodziny bądź św. Józefa.

 

Przygotowanie do katechezy:
lista obecności, modlitwa, temat katechezy na tablicy, Pismo święte, obraz Świętej Rodziny bądź św. Józefa.