In English In Italiano Auf Deutsch
top
/ Home / Biblioteka św. Józefa

Katecheza dla I klas Gimnzajum

Powołanie św. Józefa

Cele ogólne:

·  Zapoznanie z fragmentami tekstów ewangelicznych dotyczących osoby
i postawy Świętego Józefa;

·  Przedstawienie postaci świętego jako wzoru cnót chrześcijańskich.

 

Postawa: 

· Szacunek wobec św. Józefa jako oddanego męża Maryi, troskliwego opiekuna Jezusa, odpowiedzialnego ojca rodziny;

· Wzbudzenie szacunku do rodziny, rodziców, małżeństwa.

 

Cele operacyjne:

· Konieczne – uczeń potrafi podać miejsce i okoliczności narodzin Pana Jezusa; wie, że Józef był opiekunem Jezusa i mężem Maryi;

· Podstawowe – uczeń potrafi wskazać sytuacje ewangeliczne, mówiące o postawie i osobie św. Józefa (np. narodziny Jezusa, ucieczka do Egiptu, życie w Nazarecie);

· Rozszerzające – uczeń potrafi wskazać, czyim patronem jest św. Józef (np. patron ojców, rodzin, ludzi pracy, dobrej śmierci) oraz potrafi wyjaśnić znaczenie tego patronatu;

· Dopełniające - uczeń potrafi wyjaśnić rolę św. Józefa, którą pełnił jako ojciec, mąż, człowiek pracy;

· Wykraczające - uczeń potrafi wyjaśnić, w jaki sposób św. Józef zachował wierność i lojalność wobec Bożego planu zbawienia (postawa posłuszeństwa i pokory);

 

Metody pracy – katecheza opiera się na zapoznaniu się uczniów z tekstami ewangelicznymi, a także na elementach wykładu objaśniającego teksty, dodatkowe metody to obserwacja – analiza ilustracji tematycznych i wywiad.

 

Pomoce: fragmenty biblijne Mt1,18-21.24,  Łk2,1.3-7, Mt2,13-15, Mt2,19-21.23; tekst wywiadu: Redaktor - św. Józef; ilustracje ze Świętą Rodziną, św. Józefem; magnesy.

 

Przebieg katechezy

 I. Wstęp

  · Modlitwa

  · Sprawdzenie pracy domowej

 

II. Rozwinięcie

· Odczytanie przez uczniów fragmentów biblijnych dotyczących osoby św. Józefa

 

· Analiza tekstów – kto jest ich głównym bohaterem, jakie cechy posiadał św. Józef, jakim był człowiekiem względem Boga i rodziny

 

· Dokonanie przez nauczyciela wyjaśnień analizowanej treści, mówiącej o postawie Józefa wobec małżonki, okolicznościach przybycia do Betlejem, ucieczki do Egiptu, życiu Św. Rodziny w Nazarecie

 

· Prezentacja ilustracji tematycznych (np. poszukiwanie noclegu w Betlejem, ucieczka do Egiptu, warsztat stolarski w Nazarecie, Święta Rodzina)

 

· Zapis tematu „Powołanie św. Józefa”

 

· Prezentacja przez dwójkę uczniów wywiadu: Redaktor - św. Józef,
przybliżającego postawę Opiekuna Jezusa i Maryi

 

· Sporządzenie krótkiej informacji dotyczącej patronatu świętego
(wg wskazań uczniów na podstawie wiadomości podanych na lekcji)

 

III. Zakończenie

· Podsumowanie: kogo i dlaczego patronem jest św. Józef? (rodzin, ojców, osób pracujących, poszukujących pracy, dobrej śmierci).

 

· Dokonanie zapisu i objaśnienia zadania: „Przeprowadzić wywiad (tematyka rodzinna, ok. 5-7 pytań, treść wywiadu w zeszycie) z osobą, którą szanujesz, kochasz, która jest Twoim autorytetem, wzorem naśladowania, ciekawą, barwną postacią (np. mama, babcia, tata, ciocia, dziadek, kuzyn itp.)”.

 

· W zależności od czasu można zaprezentować ilustrację Świętej Rodziny, omówić różnice między Św. Trójcą a Św. Rodziną.

 

· Modlitwa w intencji rodzin, szczególnie ojców.