In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Środa, 12 Września 2012

ks. Łukasz Przybyła

Ingres Biskupa Edwarda Janiaka

W środę 12 września, w Święto Najświętszego Imienia Maryi, odbył się utroczysty Ingres Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Janiaka do Katedry św. Mikołaja w Kaliszu.

Uroczystości ingresowe rozpoczęły się o godz. 16.00 w Sanktuarium św. Józefa. W świątyni zgromadziło się ponad czterdziestu Księży Biskupów z całej Polski. W Kaplicy Cudownego Obrazu Ksiądz Biskup Edward w towarzystwie Administratora Diecezji, Księdza Biskupa Stanisława Napierały i Nuncjusza Apostolskiego, Arcybiskupa Celestino Migliore dokonał aktu zawierzenia swojej posługi i Diecezji Kaliskiej Opiekunowi Zbawiciela.

Galeria

Ze względu na obfity deszcz nie odbyła się zaplanowana wcześniej procesja. Z Bazyliki św. Józefa Księża Biskupi autokarem udali się do Katedry Kaliskiej, gdzie Biskupa Nominata oczekiwało zgromadzone licznie duchowieństwo diecezji kaliskiej i przedstawiciele archidiecezji wrocławskiej, reprezentanci władz wojewódzkich i samorządowych z terenu diecezji, zaproszeni goście z całej Polski oraz liczni wierni. W progach Katedry Biskupa Nominata powitał Proboszcz Parafii, Prepozyt Kapituły Katedralnej, Ksiądz Prałat Andrzej Gaweł, po czym rozpoczęła się liturgia ingresu.

Slowa powitania skierował Administrator Diecezji Ksiądz Biskup Stanisław Napierała:

Dziś, kiedy wspominamy Najświętsze Imię Maryi i w dniu, w którym pośród tygodnia czcimy św. Józefa, nowy Pasterz Diecezji Kaliskiej, Ksiądz Biskup Edward Janiak, obejmuje swój urząd. To dzień pamiętny. To ważne wydarzenie w życiu i historii młodego Kościoła Diecezji Kaliskiej. Wagę i znaczenie tego wydarzenia wyraża i podkreśla nasze eklezjalne zgromadzenie.

Witam i pozdrawiam wszystkich tu obecnych. W duchu wiary i z głębokim szacunkiem witam reprezentującego osobę Ojca Świętego Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Z miłością i czcią witam braci w biskupstwie, Księży Kardynałów, Józefa Glempa i Henryka Gulbinowicza, Księdza Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, Księdza Metropolitę Poznańskiego, naszego Metropolitę, Księży Arcybiskupów i Biskupów imiennie wcześniej wymienionych. Z radością i z wielkim szacunkiem pozdrawiam szanowną panią, matkę Księdza Biskupa Edwarda, jego brata kapłana, siostrę, krewnych, przyjaciół, bliskich. Z uczuciem braterskiej bliskości pozdrawiam was, drodzy księża prezbiterium kaliskiego z Księdzem Biskupem Teofilem, jak również was, księża z innych diecezji, zwłaszcza z Archidiecezji Wrocławskiej. Gorąco pozdrawiam wspólnotę Seminarium Duchownego z Księdzem Rektorem. Witam osoby życia konsekrowanego, ojców paulinów, braci kapłanów i siostry zakonne. Z należnym szacunkiem witam szanownych państwa przedstawicieli wadz państwowych, wojewódzkich, samorządowych z władzami miasta Kalisza, stolicy diecezji. Witam szanownych państwa parlamentarzystów. Z radością pozdrawiam przedstawicieli uczelni akademickich naszego miasta i z poza diecezji. Pozdrawiam przedstawicieli szkół, rzemiosła, grup duszpasterskich, poczty sztandarowe, Bractwo św. Józefa, Kaliskie Bractwo Kurkowe, chórzystów, orkiestrę. Całym sercem pozdrawiam was, bracia i siostry, Ludu Boży Diecezji Kaliskiej, dla którego dane mi było przez dwadzieścia lat być biskupem, waszym biskupem.

Wielbię Boga, który jest i kocha nas. Dziękuję Mu za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Na wieki będę Go wielbił, na wieki będą Mu dziękował. Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski, pokornie proszę o przekazanie Ojcu Świętemu słów mojej synowskiej miłości, pełnego oddania, czci i wdzięczności. Umysłem i sercem dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Dziękuję Tobie, dostojny Biskupie Teofilu. Dziękuję wam, bracia kapłani diecezjalni i zakonni, wam siostry, osoby konsekrowane, wam drodzy wierni Diecezji Kaliskiej. Dziękuję za wspólne budowanie początków diecezji, za wspólne utrudzenie, za wspólne radości i smutki. Dziękuję Kurii Diecezjalnej, Sądowi Biskupiemu, instytucjom centralnym. W poczuciu sprawiedliwości i z potrzeby serca pragnę wyrazić wdzięczność władzom cywilnym wszelkich szczebli w diecezji. Dziękuję za współpracę, która upływała we wzajemnym szacunku, w duchu służby dla wspólnego dobra. Dziękuję  wszystkim instytucjom świeckim, mediom, naszemu Radiu Rodzina i dwutygodnikowi Opiekun. Dziękuję mediom świeckim, w których zawsze czułem obecność tylko ludzi prawych, poszukujących prawdy i pragnących prawdzie służyć. Osobno gorąco dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Dziękuję o. Dyrektorowi, Tadeuszowi Rydzykowi za znaczący wkład tych mediów w dzieło ewangelizacji Diecezji Kaliskiej. Drogi Księże Biskupie Edwardzie, weź ster nawy Kościoła Kaliskiego w swoje ręce i prowadź go. Duc in altum, na głębię Księże Biskupie, na głębię. Niech Cię prowadzi Duch Święty, niech Ci towarzyszy Ta, której imię jest Maryja, Matka Boga i nasza Matka oraz jej Małżonek, św. Józef, patron diecezji, ukochany nasz św. Józef.

 

Po słowach Biskupa Stanisława Nuncjusz Apostolski odczytał pismo nominacyjne Ojca Świętego Benedykta XVI i przekazał je Biskupowi Kaliskiemu Edwardowi na znak łączności z Ojcem Świętym. Biskup Kaliski otrzymał także pastorał, symbol władzy pasterskiej, i został wprowadzony na katedrę biskupią, gdzie przyjął homagium, czyli znak czci, szacunku i posłuszeństwa. Złożyli je: najstarszy kapłan diecezji, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, neoprezbiter, matka prowincjalna Sióstr Służebniczek Wielkopolskich, siostra przełożona z klasztoru Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, diecezjalna referentka siostra Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, prezes Diecezjalnej Akcji Katolickiej, katecheta, studentka oraz rodzina.

 

Biskup Edward Janiak przewodniczył liturgii i wygłosił homilię. Zawarł w niej swoisty program działań duszpasterskich, takich jak pragnienie nauczania o miłości Boga, wierze człowieka i jedności Kościoła. Słowa pozdrowień i pierwszego pasterskiego pouczenia Ksiądz Biskup skierował do rozmaitych stanów, w tym do kapłanów, siostr zakonnych, alumnów, rodziców, dzieci i młodziezy a także do ludzi pracy umysłowej i fizycznej. Ksiądz Biskup Edward wyraził także przy tej okazji wdzięczność za obecność w Katedrze Kaliskiej tak wielu życzliwych mu ludzi, rodziny i przyjaciół z całej Polski oraz z zagranicy.

Wyrażam moją gotowość do służby w tej diecezji, licząc na orędownictwo i wsparcie św. Józefa - mówił w homilii Ksiądz Biskup. Zaznaczył, że jego przodkowie wywodzili się z ziemi kaliskiej – dekanatu złoczewskiego, gdzie poznali wiarę i chrześcijańską tradycję. - Dzisiaj stoję przed wami, jako wasz brat Edward, by na polecenie Chrystusa usługiwać: wam, drodzy bracia kapłani diecezjalni i zakonni, i tobie, święty Ludu Boży.

Podziękował także swojemu poprzednikowi, Księdzu Biskupowi Stanisławowi Napierale za 20 lat posługi w diecezji kaliskiej. Podejmując to zadanie, pragnę w pierwszym rzędzie złożyć głębokie wyrazy uznania biskupowi Napierale, organizatorowi diecezji kaliskiej i pierwszemu jej ordynariuszowi. Znam ten wielokierunkowy trud i wysiłek, jakim znaczył wasza ekscelencja każdy dzień swojej biskupiej służby Ludowi Bożemu na przestrzeni całego ostatniego 20-lecia. Mam na myśli zarówno organizację struktur nowej diecezji, jak również budowę instytucji koniecznych dla funkcjonowania Kościoła Diecezjalnego, a nade wszystko integrację różnych tradycji, wnoszonych we wspólnotę diecezjalną przez równie cenne części pochodzące z sześciu diecezji – podkreślał nowy Ordynariusz.

Słowa wdzięczności skierował do bp. Teofila Wilskiego za ofiarną pomoc biskupowi diecezjalnemu oraz roztropne zatroskanie o wszelkie odcinki życia duszpasterskiego.

Zwracając się do kapłanów prosił ich o nieustanną ewangelizację wśród wiernych: Rozumiecie z pewnością, że ten największy skarb dla Boga i narodu, jakim jest człowiek, trzeba ratować dzisiaj przez nową ewangelizację.

Zaznaczył, że w młodych kapłanach upatruje wielkiego ducha do duszpasterskiej pracy: Bracia w kapłaństwie, szczególnie wy młodzi, modlę się, by hart waszych kapłańskich serc i siła waszej osobistej świętości była na miarę oczekiwań naszych czasów. Wierzę, że tak jest. Wierzę też, że staniecie ze swoim biskupem do dalszej rzetelnej pracy, że ją podejmiecie z nie mniejszym zapałem, niż to dotąd czynicie – powiedział.

Zwrócił się także do wiernych świeckich. Rodziców zachęcał, aby stali odważnie na straży czystości obyczajów i wiary świętej w rodzinach. Trud wychowania nowych pokoleń w wierze i miłości ku Bogu, bliźnim i ojczyźnie, dźwigajcie radośnie. Przecież to sam Bóg podzielił się z Wami twórczą mocą i postawił przed Wami zadanie powoływania do życia nowych pokoleń w polskim narodzie – zauważył bp Janiak. Stwierdził, że bez ofiarnej miłości rodziców nie da się wychować prawdziwych wyznawców Chrystusa i wzorowych obywateli ojczyzny.

Młodzież prosił, aby rzetelnie wykonywała powierzone im zadania. Przypominał wam je wielokrotnie bł. Jan Paweł II apelując, byście zrozumieli, że godność Polaka - chrześcijanina wymaga od was dzisiaj, może wyraźniej niż kiedy indziej, dynamiki w dobrym, wierności szlachetnym ideałom oraz wiernej, codziennej służby Bogu i Narodowi – mówił.

Wszystkich diecezjan zaprosił do wspólnej, twórczej pracy nad dalszym rozwojem młodej wiekiem diecezji kaliskiej: Zaręczam, że nikomu, kto jest człowiekiem dobrej woli, zajęć dla dobra Kościoła kaliskiego nie zabraknie. W służbie Kościołowi nie ma bezrobotnych, nie ma ludzi niepotrzebnych, nie ma emerytów. Zmieniają się tylko role, wszyscy jesteśmy Panu Bogu potrzebni, tak wiele bowiem zależy od naszej modlitwy. Wszyscy jesteśmy drodzy i bliscy - „domownicy wiary” – powiedział nowy pasterz diecezji kaliskiej.

Przyznał, że z "drżeniem serca" podejmuje nowe zadanie: Zawierzam moją pasterską służbę Najwyższemu Kapłanowi Nowego Przymierza – Jezusowi Chrystusowi, który dokonuje wyboru spośród ludzi i posyła na swoje żniwo – mówił bp Janiak, który przypomniał, że dewizą są słowa: „Oportet servire – trzeba, abym służył”. - W tym duchu staję dziś przed Wami, i takim pragnę pozostać do końca jako Wasz Biskup – zakończył homilię biskup kaliski.

 

Po Komunii Świętej gratulacje i życzenia nowemu Pasterzowi Diecezji Kaliskiej i wyrazy wdzięczności pod adresem Księdza Biskupa Stanisława składali abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski. W imieniu duchowieństwa Diecezji Kaliskiej przemówił Biskup Senior Teofil Wilski, który podziękował Biskupowi Stanisławowi Napierale za troskę i miłość wkładaną w budowanie Kościoła Kaliskiego. Wymienił instytucje i parafie utworzone w diecezji. Przypomniał, że Ksiądz Biskup Stanisław przeprowadził I Synod Diecezji Kaliskiej.

Życzenia nowemu biskupowi złożyli także: prezydent Kalisza Janusz Pęcherz i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. W imieniu przyjaciół głos zabrał leśnik, prof. Jan Szyszko, który odczytał także list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania. Przed kaliską katedrą został ustawiony telebim. Plac licznie wypełnili mieszkańcy całej Diecezji Kaliskiej oraz delegacje wiernych z archidiecezji wrocławskiej. Uroczystość transmitowały Radio Diecezjalne „Rodzina”, Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Biskup Edward Janiak jest doktorem teologii moralnej. Kształcił się w Sobieszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1979 r. z rąk biskupa Wincentego Urbana. Pracował jako wikariusz w Oleśnicy, przez pewien czas prowadził działalność duszpasterską w Dortmundzie. W archidiecezji wrocławskiej był kapelanem kardynała Henryka Gulbinowicza, dyrektorem diecezjalnego Caritasu, kierownikiem Sekretariatu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego.

26 października 1996 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej ze stolicą tytularną Scilio. Sakry biskupiej udzielił mu 30 listopada 1996 r. kard. Henryk Gulbinowicz. Współkonsekratorami byli: ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź. Jako dewizę biskupią obrał slowa: „Oportet servire” – Trzeba, abym służył. Pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji, był również prepozytem Kapituły Metropolitalnej Wrocławskiej.

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go 21 lipca 2012 r. drugim biskupem kaliskim.

Biskup Edward Janiak jest członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, a w Konferencji Episkopatu Polski przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Jest też delegatem Konferencji Episkopatu ds. imigracji i delegatem ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

 

CAŁOŚĆ TRANSMISJI