In English In Italiano Auf Deutsch
Bazylika otwarta codziennie od 6:00 do 19:00
Sekretariat Sanktuarium:
Kancelaria Parafialna:
Sklepik z pamiątkami:
Dom Pielgrzyma:
Restauracja św. Józefa:
62 7 575 822 / 8.00 - 13.00
789 087 043 / 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00
797 630 389 / 10.00 - 16.00
510 733 166 / 8.00 - 21.00
604 844 368 / 12.00 - 16.00
top
/ Home / Aktualności
Poniedziałek, 7 Maja 2012

ks. Łukasz Przybyła

Wizytacja w Parafii
i Bierzmowanie Młodzieży

W dniach 6 i 7 maja Parafia Wniebowzięcia NMP w Kaliszu - Sanktuarium św. Józefa - przeżywała Wizytację Kanoniczną Biskupa Diecezjalnego Stanisława Napierały. Poprzednia miała miejsce w marcu 2003 roku.

Galeria

Ksiądz Biskup Stanisław Napierała obecny był wśród wiernych podczas każdej niedzielnej Eucharsytii, począwszy od godziny 8.00. Na każdej Mszy Świętej głosił Słowo Boże, akcentując coraz to inny aspekt czy to wizytacyjny, czy też wynikający z bogactwa niedzielnej Liturgii Słowa. Na początku Mszy Świętych Biskupa Stanisława witali przedstawiciele parafii w osobach dorosłych, młodzieży i dzieci. Pomiędzy Mszami Ksiądz Biskup spotykał się indywidualnie z kapłanami naszej parafii a popołudniu spożył posiłek z siostrami zakonnymi. O 16.45 odbyło się także spotkanie z Radą Duszpasterską oraz przedstawicielami wspólnot parafialnych.

Galeria

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia Wizytacji było udzielenie sakramentu bierzmowania 76 młodym ludziom, uczniom trzecich klas Gimnazjum, podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00. Młodzież do przyjęcia Ducha Świętego przez pierwsze dwa lata przygotowywał ks. Robert Lewandowski, natomiast ostatni rok spotkań i bezpośredniego przygotowania do bierzmowania dokonywał się pod kierunkiem z ks. Łukasza Przybyły. Młodzież czynnie włączyła się w przygotowanie Liturgii a w darach złożyła bursy i naczynia do Komunii Świętej przeznaczone dla kapłanów odwiedzających osoby chore w naszej Parafii. W przygotowaniu Liturgii pomogły również Siostry Służebniczki a także Młodzieżowy Zespół Muzyczny.

Warto dodać, że na tę uroczystość przybyli również katecheci oraz kapłani z całego Dekanatu Kaliskiego I. Dzień ten zakończył się współną kolacją wszystkich kapłanow wraz z księdzem Biskupem i inydwidualnym spotkaniem Biskupa Stanisława z Księdzem Proboszczem Jackiem.

Drugiego dnia Wizytacji Ksiądz Biskup o godzinie 9.30 odwiedził parafialny Cmentarz Tyniecki. Tu nawiedził pomieszczenia biurowe, zapoznał się z planem Cmentarza a także odwiedził gorby kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych, zatrzymując się przy niektórych z nich na chwilę modlitewnej refleksji. Ważnym elementem tej wizyty było poświęcenie tworzącego się, będącego już w zaawansowanym stanie prac, nowego placu cmentarnego na tyłach obecnego Cmentarza. Obecny w tym miejscu także Proboszcz Parafii, Ksiądz Prałat Jacek, zapoznał Księdza Biskupa z przebiegiem prac.

Z Cmentarza Tynieckiego Biskup Kaliski udał się do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej. Dom ten objęty jest od lat opieką duszpasterską przez naszą Parafię. W kaplicy Domu o godzinie 10.15 Ksiądz Biskup sprawował Eucharystię w obecności pensjonariuszy oraz personelu. Z charakterem placówki zapoznała Biskupa Stanisława Pani Dyrektor Renata Kobierska, podkreślając przy tym rolę dobrej współpracy z Parafią.

W godzinach popoludniowych Ksiądz Biskup udał się także z wizytą do dwóch osób chorych, które odwiadzają kapłani w I Soboty Miesiąca z posługą sakramentalną.

Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie Wizytacyjne Proboszcza Parafii, Księdza Prałata Jacka Ploty, które zostało odczytane w niedzielę, 6 maja, przed Mszą Świętą o godzinie 11.00.

Sprawozdanie Proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Kaliszu, Kustosza Sanktuarium Świętego Józefa

6 maja 2012 r.

1. Ogólny obraz parafii

Parafia nasza liczy ponad 700 lat. Kościół parafialny, posiadający tytuł Bazyliki Mniejszej, jest jednocześnie Sanktuarium Świętego Józefa, w którym znajduje się Cudowny Obraz Świętego Józefa Kaliskiego, słynący łaskami i znany w kraju i poza jego granicami. Jest to zaiste wielki dar i skarb dla parafii i naszej diecezji, której Święty Józef jest Patronem.

Największym wydarzeniem w dziejach naszego Sanktuarium było  nawiedzenie w dniu 4 czerwca 1997 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II, który wypowiedział znamienne słowa: „Jakże raduję się, że tę Ofiarę Eucharystyczną sprawuję w Sanktuarium Św. Józefa. To Sanktuarium ma szczególne miejsce w dziejach  Kościoła  i narodu”.

Obecnie parafia liczy 9500 mieszkańców. Liczba ta utrzymuje się od kilkunastu lat na tym samym poziomie, choć sporadycznie co roku przybywa kilkanaście domów jednorodzinnych, to z drugiej strony ze śródmieścia ludzie wyprowadzają się do TBS-ów. Jest dużo tzw. protestantów. Inne wyznania stanowią niecałe 200 osób. Parafia ma charakter miejsko-wiejski. Choć kościół znajduje się w sercu miasta, to jednak znaczna część parafian ma do kościoła około 3 do 4 km.

Około 1/4 parafian jest bardzo przywiązana do swojej świątyni, regularnie uczestniczy we Mszy Świętej i jest dumna, że należy do takiej parafii. Liczba uczestników we Mszach Świętych niedzielnych wynosi średnio 2500 osób, co stanowi około 26-27 % ogółu wiernych przybywających do Sanktuarium, w tym są też czciciele Św. Józefa, sympatycy i pielgrzymi. Pozostałe  3/4 parafian wykazuje małe poczucie przynależności do parafii. Położenie w bardzo bliskiej odległości czterech kościołów sprawia, że wierni chodzą do różnych świątyń. Najczęściej do Kościoła Garnizonowego i do Ojców Jezuitów, a także do Katedry i Ojców Franciszkanów.

Wzrosła świadomość rodziców dzieci i młodzieży o przyjmowaniu sakramentów w Parafii. Jest w tym względzie o wiele  lepiej niż przed laty.

Jako wspólnota parafialna staramy się pamiętać  o wszystkich, również tych zagubionych duchowo. W czasie kolędy, w kancelarii rozmawiamy z parafianami indywidualnie, modlimy się, informujemy o różnych inicjatywach parafialnych i zapraszamy naszych parafian.

Radosnym przejawem życia parafialnego są grupy duszpasterskie. Aktualnie jest ich piętnaście. Są bogactwem i wielką szansą Parafii. Pozytywnie  oddziałują na całą społeczność parafialną.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie i ofiarną służbę Księży Wikariuszy. Są dyspozycyjni, potrafią współpracować w zespole, wzajemnie się uzupełniają. Ze względu na stały konfesjonał i pielgrzymów jest to niekiedy dodatkowy trud podejmowany z radością. Również Siostry Służebniczki Starowiejskie ofiarnie służą w parafii.

Jako parafia obsługujemy duszpastersko Dom Pomocy Społecznej, Zakład Karny, Schronisko im. Św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn oraz Dom Dziecka. Ponadto przy parafii spotykają się studenci miasta Kalisza w ramach Duszpasterstwa Akademickiego. Odbywają się także zajęcia Studium Duchowości i spotkania Doradców Życia Rodzinnego rejonu Kaliskiego. Często  odprawiają swoje Msze Święte w Bazylice i korzystają z pomieszczeń parafialnych zjazdy kursowe kapłanów, wspólnota Drogi Neokatechumenalnej i inne grupy duszpasterskie spoza parafii. Dla usprawnienia i ożywienia pracy duszpasterskiej dokonano komputeryzacji parafii w programie FARA. Korzystając z tych danych, mamy możliwość zapraszania parafian do udziału w nabożeństwach stanowych m. in. służby zdrowia, nauczyciele, jubileusze małżeńskie, 18-ta rocznica urodzin itp.

2. Życie sakramentalne i katecheza w parafii

Sakrament chrztu przyjmuje średnio w ciągu roku około 115 dzieci. Dla rodziców i chrzestnych jest specjalna konferencja z księdzem.

Do I Komunii Świętej przystępuje corocznie około 80 dzieci. Są prowadzone dodatkowe spotkania formacyjne dwa razy w miesiącu dla dzieci osobno dla rodziców w kościele.

Sakrament bierzmowania poprzedzony trzyletnim przygotowaniem przyjmuje młodzież klas III gimnazjum około 80 osób.

Małżeństwo – liczba zawartych sakramentalnych związków wynosi średnio 60 rocznie z tendencją nieznacznie malejącą. Stwierdzamy również wiele związków niesakramentalnych, a często żyjących „na próbę”. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa odbywa się zgodnie z zaleceniem I Synodu Diecezji Kaliskiej. Obejmuje spotkania z kapłanem i doradczynią życia rodzinnego. Wprowadzony został cykl 25 katechez  dla młodzieży ponadgimnazjalnej, w którym uczestniczy ok. 30% młodzieży i dodatkowo  też 25 katechez  dla  narzeczonych przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Namaszczenie chorych dokonuje się indywidualnie na zgłoszenie oraz w czasie misji, rekolekcji i Światowego Dnia Chorych.

Zgonów jest średnio 115 czyli tyle, ile chrztów.

Systematycznie i gorliwie modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.  Ze smutkiem  musimy stwierdzić, że w ostatnim czasie nie było z naszej parafii żadnego powołania do kapłaństwa. Ostatnie powołanie kapłańskie było w 1994 roku. Obecnie w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek przebywa nowicjuszka z naszej parafii. Będziemy się starać jeszcze więcej modlić w tej intencji.

W parafii istnieje bardzo dobrze pracujący Zespół Charytatywny, obejmujący swoją troską biednych, chorych, rodziny wielodzietne i wszystkich potrzebujących – na miarę możliwości parafii. Dzięki współpracy z Caritas Diecezji parafia otrzymuje znaczne ilości darów żywnościowych, które w całości przekazywane są potrzebującym. Co roku ponad 20 dzieci wyjeżdża na turnusy rekolekcyjno-wypoczykowe do Przedborowa.

Parafia prowadzi katechizację: w dwóch Przedszkolach, Szkole Podstawowej Nr 9, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkól Zawodowych i w Liceum  Ogólnokształcącym im. Św. Jana Bosko. Wszędzie są dwie godziny katechezy, prowadzi je trzech księży wikariuszy, Ks. diakon, Siostra Zakonna i trzy katechetki świeckie.

W parafii prowadzona jest również katecheza dla dorosłych, którzy pragną przyjąć brakujące sakramenty głównie bierzmowanie.

Do ważniejszych osiągnięć duszpasterskich w ostatnich ośmiu latach należą:

 • intensywny rozwój kultu Świętego Józefa, wydano liczne publikacje i różnego rodzaju pamiątki
 • organizowanie jubileuszy małżeństw 25-lecia i 50-lecia
 • zapraszanie na Patronalne Święta poszczególnych grup zawodowych
 • zapraszanie na Mszę Świętą młodzież obchodzącą 18-tą rocznicę urodzin
 • systematyczny wzrost frekwencji związany z przygotowaniem do I Komunii Świętej i bierzmowania w Parafii
 • Poradnia dla małżeństw i konferencje przed chrztem
 • w każdy piątek o godz. 15.00 Koronka i Msza  Święta do Bożego Miłosierdzia
 • Nabożeństwo pierwszych  sobót miesiąca
 • Msza Święta o uzdrowienie w pierwszy poniedziałek miesiąca
 • Pierwszoczwartkowe nabożeństwa w intencji rodzin i obrony poczętego życia transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM od czerwca 2004 r.
 • wyposażenie i posegregowanie w odpowiednie działy nowej biblioteki i czytelni
 • Bal charytatywny oraz dyskoteki dla młodzieży
 • organizowanie parafialnych pielgrzymek do Sanktuariów w Polsce i zagranicą
 • założenie profesjonalnej strony internetowej Parafii i Sanktuarium
 • wprowadzenie do Sanktuarium relikwii Świętych: Joanny Beretta  Molla, Faustyny, O.Pio,  Brata Andrzeja z Kanady, Zygmunta Gorazdowskiego oraz Błogosławionych: Matki Teresy z Kalkuty, Sióstr Męczenniczek z Nowogródka, Marii Merkel, Ks. Jerzego Popiełuszki, Franciszki Siedliskiej, Małżonków Zeli i Ludwika Martin, Bł. Jana Pawła II
 • Misje przed Nawiedzeniem Matki Bożej Częstochowskiej prowadzone przez OO Paulinów i uroczystość samej Peregrynacji w parafii
 • renowacja Misji Maryjnych przed zakończeniem Peregrynacji w Diecezji
 • nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w rodzinach
 • nawiedzenie relikwii Św. Jana Vianneya  w roku kapłańskim
 • międzynarodowy X Kongres Józefologiczny

Wielkim dobrem duchowym jest całodzienna wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu i stały konfesjonał czynny codziennie od 8.00 do 18.00.

3. Sprawy administracyjne i materialne parafii

Kancelaria parafialna jest czynna codziennie oprócz niedziel i świąt w godzinach od 10.00 – 12.00 i od 16.00 do 18.00. Dyżuruje siostra i ksiądz.

W budynku parafialnym znajduje się sklepik z pamiątkami, biblioteka, sekretariat dla pielgrzymów czynny codziennie do 8.00 do 15.00. Oddany Dom Pielgrzyma z restauracją, aulą, salą konsumpcyjną dla pielgrzymów, 56 miejsc noclegowych i pokoje gościnne.

Do ważniejszych osiągnięć materialnych i inwestycyjnych dokonanych w parafii należą:

 • wspomniany  Dom Pielgrzyma, którego budowa, rozbudowa i nadbudowa. Dokonała się w  latach 2004 – 2009
 • przygotowanie i wyposażenie mieszkań dla 4 wikariuszy
 • nowocześnie urządzona pralnia dla potrzeb kościoła i Domu Pielgrzyma
 • montaż nowych tarcz zegarowych  na wieży Bazyliki
 • remont dzwonnicy
 • nowa elewacja na budynku parafialnym, Domu Pielgrzyma, plebanii i dzwonnicy
 • położenie kostki granitowej w podwórzu
 • założenie 8 nowych okien ze szkłem witrażowym w Bazylice
 • założenie 3 nowych okazałych witraży w prezbiterium Bazyliki
 • nowy okazały konfesjonał przeznaczony dla stałych spowiedników
 • wymiana dachu nad Bazyliką – nawa główna i boczne na dach z blachy miedzianej
 • postawienie  nowego krzyża misyjnego przy wejściu do Bazyliki
 • konserwacja stalli w prezbiterium
 • konserwacja zabytkowego XVI –to wiecznego Graduału
 • generalny remont  pomieszczeń  na plebanii, pokoje gościnne, refektarz dla księży, kuchnia, kaplica dla księży, poszerzenie sklepiku
 • założenie nowych urządzeń  multimedialnych w Bazylice
 • remont refektarza  i zaplecza kuchennego u Sióstr Służebniczek
 • regocyzacja zakrystii i przedsionka zakrystii
 • nowe meble w zakrystii
 • remont dolnej zakrystii i założenie nowej wentylacji
 • remont kruchty i założenie nowych gablot
 • remont pomieszczeń budynku administracyjnego na Cmentarzu Tynieckim
 • położenie ok.1200 m kostki brukowej na alejkach cmentarza
 • założenie nowego ogrodzenia w nowej części cmentarza
 • wymiana wszystkich starych śmietników na cmentarzu na nowe kontenery
 • adaptacja nieużytków na miejsca pochówku w nowej części cmentarza

Inwestycje te nie byłyby  możliwe do zrealizowania, gdyby nie ofiarność parafian, pielgrzymów, dobrodziejów i czcicieli Świętego Józefa. Za  wszystkich dobrodziejów i czcicieli Św. Józefa jest odprawiana Msza Święta w każdą sobotę o godz. 12.00.

Pragnę w tym miejscu wobec naszego Księdza Biskupa wyrazić słowa wdzięczności dla wszystkich posługujących w naszym Sanktuarium kapłanów, Sióstr  Służebniczek i osób świeckich w tym wielu wolontariuszy, którzy ofiarnie służą Św. Józefowi.

W najbliższym czasie planujemy:

 • dalsze prace nad poszerzeniem Cmentarza Tynieckiego i pokrycie kostką alejek na cmentarzu
 • systematyczna konserwacja 6 bocznych  barokowych ołtarzy, ambony i ołtarza w Kaplicy Cudownego Obrazu
 • kapitalny remont organów
 • osuszenie Bazyliki
 • elewacja Bazyliki
 • zagospodarowanie na potrzeby pielgrzymów części parku za Bazyliką należącego do parafii
 • remont kapitularza i skarbca – pomieszczeń  na ekspozycję zabytkowych szat i innych zabytków.